Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

 

Algemene Voorwaarden

1.Praktijk Aradia, is een eenmanszaak en verzekert tegen beroepsaansprakelijkheid.

2.Praktijk Aradia is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de Praktijk Aradia van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden. Praktijk Aradia is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu

3.Praktijk Aradia behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal indien zulks het geval is, de reden opgeven.

4.In geval van een geschil kunnen cliënten zich wenden tot de beroepsvereniging waarbij Praktijk Aradia is aangesloten.

5.Praktijk Aradia registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een handmatig medisch dossier. Deze gegevens worden voor een periode van zeven jaren bewaard, waarna zij vernietigd worden.

6.De cliënt sluit samen met de therapeut een behandelingsovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. De behandelingsovereenkomst dient door de cliënt te worden ondertekend en voorzien van een dagtekening. Indien gewenst, wordt aan de cliënt een kopie van deze overeenkomst overhandigd.

7.Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. In geval van ziekte van de cliënt of overlijden van bloed of aanverwanten, bestaat de gelegenheid tot twee uur voor de behandeling kosteloos te annuleren. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.

8.Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door de cliënt zelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen.

9.Na afloop van iedere sessie wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. Praktijk Aradia adviseert de cliënt over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten. Praktijk Aradia aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie of training belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.

10.Behoudens nadrukkelijk schriftelijk bezwaar van de cliënt, is Praktijk Aradia vrij te overleggen met de doorverwijzende arts, therapeut of andere behandelaar.

11.Praktijk Aradia behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien de cliënt bij aanvang van de sessie of training onder invloed blijkt te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.

12.Indien de cliënt later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessietijd bekort tot de oorspronkelijke eindtijd. Indien cliënt meer dan 15 minuten te laat komt, vervalt de sessie. De kosten worden volledig doorberekend (uitgezonderd bijzondere overmacht situaties buiten de wil van cliënt om).

13.De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden. Indien na een herinnering betaling uitblijft, zal de vordering in handen van een incassobureau gegeven worden.

Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren