Praktijk voor psychotherapie

~ Algemene voorwaarden ~

  1. Praktijk Aradia, is een eenmanszaak en Bianca Both (eigenaar) is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.

2. Praktijk Aradia, Bianca Both behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal als
zulks het geval is, de reden opgeven.

3. Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:

https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

4. Praktijk Aradia, Bianca Both registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de
behandelingsgegevens in een handmatig/digitaal medisch dossier. Deze gegevens worden voor een
periode van twintig jaren bewaard, waarna zij vernietigd worden.

5. De cliënt sluit samen met de Bianca Both een behandelingsovereenkomst waarin rechten en
plichten van beide zijden zijn geregeld. De behandelingsovereenkomst dient door de cliënt te
worden ondertekend en voorzien van een dagtekening. Indien gewenst, wordt aan de cliënt
een kopie van deze overeenkomst overhandigd.

6. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door
de cliënt. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in
rekening gebracht. In geval van ziekte van de cliënt of overlijden van bloed of aanverwanten,
bestaat de gelegenheid tot twee uur voor de behandeling kosteloos te annuleren. Bij het
vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.

7. Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op
anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door de cliënt zelf
gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen.

8. Na afloop van iedere sessie wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe
hij/zij zich voelt. Praktijk Aradia, Bianca Both adviseert de cliënt over manieren om de
praktijk op verantwoorde wijze te verlaten. Praktijk Aradia, Bianca Both aanvaardt geen
aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg
andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de
therapie of training belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.

9. Behoudens nadrukkelijk schriftelijk bezwaar van de cliënt, is Praktijk Aradia, Bianca
Both vrij te overleggen met de doorverwijzende arts, therapeut of andere behandelaar.

10. Praktijk Aradia, Bianca Both behandelt geen cliënten die onder invloed staan van
alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen
op arts receptuur). Als de cliënt bij aanvang van de sessie of training onder invloed blijkt te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in
rekening gebracht.

11. Als de cliënt later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessietijd bekort tot de oorspronkelijke eindtijd. Indien cliënt meer dan 15 minuten te laat komt, vervalt de sessie. De kosten worden volledig doorberekend (uitgezonderd bijzondere overmacht situaties
buiten de wil van cliënt om).

12. De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden. Als na een
herinnering betaling uitblijft, zal de vordering in handen van een incassobureau gegeven worden.